Obchodné podmienky 


 Všeobecné obchodné podmienky 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho (obchodná spoločnosť LEMON trade, s.r.o. so sídlom Družstevná 849, 027 43 Nižná) v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na našich základných webových stránkach a eshopoch:

https://gabionylemon.sk/, https://gabionylemon.cz/, https://gabionylemon.pl/, https://gabionylemon.com/, https://gabionenlemon.de/, https://gabionoklemon.hu/ , https://plotylemon.cz/ , https://plotylemon.sk/

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás. Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

Článok I.

Niektoré definície

·     Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;

·     Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

·     Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

·     DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov alebo bez tejto dane ak ste platcom DPH;

·     E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;

·     Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

·     My e-mail obchod@gabionylemon.sk / obchod@plotylemon.sk telefónne číslo +421 910 156 643 /  +421 902 224 433 , právnymi predpismi označovaná ako obchodník;

·     Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

·     Tovar tvoria podľa Nášho e-shopu ak nie je uvedené inak : gabiónové ploty, gabiónové koše, gabiónové siete, plotové panely, doplnky – motážne prvky, gabionové kvetináče, výdreva, bráničky a brány, podhrabové dosky, pletivá, vyvýšené záhony, plotové stĺpiky.

·     Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;

·     Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

·     Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.

Článok II.  

Všeobecné ustanovenia A POUČENIE

1.     Kúpa Tovaru cez webové rozhranie E-shopu sa riadi týmito Podmienkami.

2.     Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

Článok III.

       Uzatvorenie zmluvy

1.       Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

2.       K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

a)       Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom "Pridať do košíka");

b)       Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene s DPH, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;

c)       Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda krstné meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu; Vaša Objednávka ďalej obsahuje ďalšie základné údaje podľa Vami vybraného druhu Tovaru (napr. spôsob montáže, výšku plotu či povrchovú úpravu a pod.)

d)       V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami a so spracovaním osobných údajov. V opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla v zelenom poli "Objednať s povinnosťou platby" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

e)       Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

f)        Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte.

g)       V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

h)       V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny.

i)         V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

Článok IV.

                                                                                         Užívateľský účet

1.       Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

2.       Výhodou užívateľského účtu je, že máte všetky Vaše objednávky a ostatné dokumenty na jednom mieste. Navyše nemusíte cez svoj užívateľský účet opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

3.       Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

4.       Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

5.       Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

6.       Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

7.       Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

 

Článok V.

                                               Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva

1.     Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky dopravy.

 

2.     Celková cena je uvedená vrátane DPH alebo bez v závislosti od či kupujúci je platcom DPH. Celková cena je vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

3.     Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a)       Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky.

b)       Platobnou kartou.

c)       Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru.

d)       V hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere priamo u Nás. V hotovosti je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia u Nás. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

4.     Faktúra bude vystavená vytlačená a fyzicky priložená k Tovaru, ktorý ste si objednali.

5.     Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

Článok VI.

Dodacie podmienky, prechod nebezpečenstva a náhodného zhoršenia Tovaru

1.     Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:

 

a)     Osobný odber priamo v našej predajni :  Ul. Družstevná 849, 027 43 Nižná

b)    Doručenie prostredníctvom Nás alebo dopravných spoločností Geis, GLS.

 

2.     Tovar je možné doručiť aj do zahraničia.

3.     Doba doručenia Tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Minimálna doba dodania sú tri dni. Maximálna doba dodania je 6 – 8 týždňov od potvrdenia Objednávky, ak nie je uvedené inak.

4.     V prípade osobného odberu na prevádzke Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

5.     Pri preberaní Tovaru od dopravcu alebo od Nás je Vašou povinnosťou skontrolovať Tovar a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi alebo priamo Nám.

6.     Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa bodu 4. tohto článku Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme právo na odstúpenie využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody či ušlého zisku, ak vznikne.

7.     Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

8.     Nebezpečenstvo škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa bodu 4. tohto článku Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva a náhodného zhoršenia Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

9.     V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať v určenej lehote od potvrdenia Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, Vy ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Napríklad pri gabiónových sieťach ak je hodnota Vašej objednávky do 500 €, tieto Vám zašleme kuriérom do 5 pracovných dní. Pri objednávke gabionových košov nad 500€ Vám poskytneme dovoz tovaru našim rozvozom ZDARMA do 10 pracovných dní. Neplatí to ale na systém PRAKTIK a PREMIUM. Čo sa týka plotového systému PREMIUM tento sa vyrába individuálne (každému zákazníkovi na mieru) a následne sa žiarovo zinkuje v externej zinkovni, jeho dodacia doba je približne v rozpätí 4 – 6 týždňov. Plotový systém PRAKTIK sa snažíme držať stále skladom a je pripravený k okamžitému odberu.

 

10.  V prípade, ak doba doručenia Tovaru je dlhšia ako maximálna doba podľa bodu 3. tohto Článku Podmienok, budeme Vás o tom vopred informovať, najmä prostredníctvom informácie o orientačnej dobe dostupnosti Tovaru uverejnenej na E-shope a zaslaním osobitného e-mailu so žiadosťou o potvrdenie, že beriete na vedomie túto dodaciu lehotu Tovaru. Ak nebudete s touto dodacou dobou súhlasiť, máte právo od Zmluvy odstúpiť.

Článok VII.

Práva zo zodpovednosti za vady

1.     Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

 

b)    Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

c)     Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí v prípade ak ide o vady, ktoré nevznikli z dôvodu prepravy od externého dopravcu alebo neskôr nesprávnou montážou.

d)    Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.

e)    Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.

f)      Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe.

g)     Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva a náhodného zhoršenia Tovaru podľa Článku VI. Týchto Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:

 

·         má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;

·         je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;

·         je v zodpovedajúcej kvalite a kvantite;

·         spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;

·         nie je zaťažené právami tretích strán.

 

2.     Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

 

a)     Pri prevzatí Tovaru ste povinný Tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 3. tohto Článku. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.

b)    Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 3. tohto Článku bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

c)     Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené chybnou montážou, opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod. Za chybnú montáž sa považuje najmä montáž v rozpore s montážnym návodom zverejnením na našom webovom sídle. Odkaz na montážny návod je tu : https://gabionylemon.sk/montazne-navody/.

d)    Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili.

 

3.     Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

 

a)    V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa bodu 2. tohto Článku, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch, prípadne osobne na Nás na našej adrese : Družstevná 849, 027 43 Nižná. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany. Stiahnite tu:

b)    Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bodoch 4. až 9. Článku VIII. týchto Podmienok si uplatňujete.

c)    Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.

d)    Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými údajmi a dokladmi podľa písmena b) a c) tohto bodu Podmienok. V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne e-mailom alebo telefonicky si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.

e)    Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle písm. d) tohto bodu Článku VII. našich Podmienok bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa písm. d) tohto bodu Článku VII. našich Podmienok, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.

Článok VIII.

                                                                                    Vybavenie reklamácie

1.     Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 621 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 4. až 9. tohto Článku Podmienok) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.

2.     Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.

3.    O vybavení reklamácie Vám vydáme písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.

4.    Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

5.    Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

6.    Namiesto odstránenia vady Tovaru môžete vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

7.    Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

8.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

9.    Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

10. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanoveniami  Občianskeho zákonníka, zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). V prípade ak Tovar kupujete cez náš e-shop ako podnikateľ v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vzťahujú sa na Vás pri uplatnení zodpovednosti za vady primerane ustanovenia o kúpnej zmluve podľa tohto právneho predpisu. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy podnikateľom podľa tohto bodu sa na ustanovenia kúpnej zmluvy vzťahujú prednostne ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

1.    K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

2.    V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 20 Zákona o ochrane spotrebiteľa  právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý nájdete tu:

3.     Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:

a)       Tovar, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančného trhu nezávislých na Našej vôli a môže k nim dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy;

b)       Tovar, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;

c)       Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť;

4.    Lehota na odstúpenie podľa čl. 2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

5.    V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám.

6.    V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.

7.    Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať voči Vašej pohľadávku na vrátenie Ceny.

8.    My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9.    Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.  

Článok X.

Podávanie podnetov a sťažností

1.    Ak ste spotrebiteľom ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: 

 

a)       posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

b)        Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 , tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 

c)        Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

 

2.    Alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi

 

a)       Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: obchod@gabionylemon.sk, ak medzi nami vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

b)       Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR: 

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

c)       Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

d)       Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Článok XI.

     Záverečné ustanovenia

1.     Ak Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú týmto dojednaním dotknuté Vaše práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej Únie.

2.    Pri uzatváraní kúpnej zmluvy podnikateľom ako kupujúcim cez e-shop sa na ustanovenia kúpnej zmluvy vzťahujú prednostne ustanovenia Obchodného zákonníka ak pred týmto právnym predpisom nemajú prednosť iné všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na kúpu Tovaru na diaľku.

3.     Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená v Našich identifikačných údajov na začiatku týchto Podmienok. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

4.     Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Tovar, zmena však nezakladá právo výpovede, keďže nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslania informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte je 2 mesiace.

5.     V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

6.     Súčasťou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

7.     Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

8.     Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.     Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 01.07.2024.

Príloha č. 1 – Formulár pre reklamáciu

Adresát: ……………………………

Uplatnenie reklamácie

 • Titul, meno a priezvisko:
 • Adresa bydliska:
 • E-mailová adresa:
 • Číslo objednávky a faktúry:
 • Dátum objednania:
 • Dátum prevzatia tovaru:
 • Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):
 • Popis a rozsah vád tovaru:

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 • Prílohy:
 • Dátum:
 • Podpis:

Stiahnite si formulár pre reklamáciu vo formáte PDF.

Príloha č. 2 – Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát: ……………………………

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

 • Titul, meno a priezvisko:
 • Adresa:
 • E-mailová adresa:
 • Číslo objednávky a faktúry:
 • Dátum objednania:
 • Dátum prevzatia tovaru:
 • Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):
 • Dôvod vrátenia tovaru:
 • Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 • Dátum:
 • Podpis:

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte PDF.

Príloha č. 3 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 • Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]
 • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) …………..
 • Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ………….. [iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe]
 • Dátum …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa ………….. (doplňte podľa pokynov v bode 1)

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese ………….. (doplňte podľa pokynov v bode 2). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

(ak umožňujete spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte text podľa pokynov v bode 3)

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

(doplňte podľa pokynov v bode 4)

(doplňte podľa pokynov v bode 5)

Pokyny na vyplnenie

 1. Doplňte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:
  • v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: „uzavretia zmluvy.“;
  • v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;
  • ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;
  • ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;
  • ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
 2. Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu.
 3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte nasledujúci text: „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“
 4. V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:
  • Doplňte spôsob vrátenia tovaru
   • „Tovar vyzdvihneme.“;
   • „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte …… [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;
  • Doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru
   • „Náklady na vrátenie tovaru znášame my.“;
   • „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.“;
   • Ak pri zmluve uzavretej na diaľku neponúkate, že budete znášať náklady na vrátenie tovaru a tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: „Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške ? EUR [doplňte sumu] znášate Vy.“;
   • Ak náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred: „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je …… EUR [doplňte sumu].“;
   • Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzhľadom na jeho povahu nemôže byť odoslaný späť predávajúcemu poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“;
  • Doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“
 5. V prípade zmluvy o službách doplňte toto: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.
 

© 2024 PlotyLemon.sk | Umiestňovanie obsahu na iné stránky, jeho rozširovanie tlačou a inými médiami podlieha autorským právam a je možné iba s písomným súhlasom firmy LEMON trade s.r.o.

Vytvorilo FúúDobre

Bezpečná platba

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store